แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.6/3 สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 2 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก

ข้อที่ 1)
รูปร่างเป็นภาพที่มีส่วนใดบ้าง
   ก. ความกว้าง และความหนา
   ข. ความกว้างและความยาว
   ค. ความกว้างและความลึก
   ง. ความสูงและความยาว

ข้อที่ 2)
รูปทรง เป็นภาพกี่มิติ
   ก. 2 มิติ
   ข. 3 มิติ
   ค. 4 มิติ
   ง. 5 มิติ

ข้อที่ 3)
รูปร่างต่างจากรูปทรงอย่างไร
   ก. มีความยาว
   ข. มีความกว้าง
   ค. มีความสูง
   ง. มีความหนาลึก

ข้อที่ 4)
ในการเขียนภาพระบายสี ส่วนใดที่เรียกว่าเงา
   ก. บริเวณที่เป็นพื้นล่างของวัตถุ
   ข. ส่วนของวัตถุบริเวณที่ถูกแสง
   ค. บริเวณที่เป็นพื้นหลังของภาพ
   ง. ส่วนของวัตถุบริเวณที่ไม่ถูกแสง

ข้อที่ 5)
ช่วงเวลาใดที่เงาตกทอดจะสั้นที่สุด
   ก. บ่าย
   ข. เที่ยง
   ค. เช้า
   ง. เย็น

ข้อที่ 6)


บริเวณหมายเลข 1 เป็นเงาชนิดใด
   ก. เงาตกทอด
   ข. เงามืด
   ค. เงาสว่าง
   ง. เงาให้ตัวเอง


ข้อที่ 7)
จากรูปภาพในข้อ 6 บริเวณหมายเลข 2 เป็นเงาชนิดใด
   ก. เงาตกทอด
   ข. เงามืด
   ค. เงาสว่าง
   ง. เงาให้ตัวเอง

ข้อที่ 8)
แสงและเงามีความสำคัญในการเขียนภาพอย่างไร
   ก. ทำให้ภาพสว่าง
   ข. ทำให้ภาพสดใส
   ค. ทำให้ภาพแบนเรียบ
   ง. ทำให้ภาพเหมือนของจริง

ข้อที่ 9)
ภาพจิตรกรรมไทยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด
   ก. วรรณคดี
   ข. พุทธศาสนา
   ค. จินตนาการของจิตรกร
   ง. สังคมในยุคนั้น

ข้อที่ 10)
งานศิลปะประเภทใดที่ไม่ใช่ "รูปทรงสามมิติ"
   ก. ประติมากรรม
   ข. สถาปัตยกรรม
   ค. จิตรกรรม
   ง. หัตถกรรม