แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 1.1 ป.6 / 7 สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ

ข้อที่ 1)
การนำเอาทัศนธาตุหรือส่วนประกอบทางศิลปะ อันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง-รูปทรง ลักษณะผิว บริเวณว่าง สี แสง-เงา น้ำหนัก อ่อน-แก่ นำมาจัดภาพให้เกิดรูปลักษณ์ เป็นขั้นตอนของการสร้างงานศิลปะ
   ก. การสร้างภาพ
   ข. การออกแบบ
   ค. การระบายสีภาพ
   ง. การตกแต่งภาพ

ข้อที่ 2)
สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบในงานศิลปะ
   ก. ความกลมกลืน
   ข. ความสมดุล
   ค. สัดส่วน
   ง. ความดึงดูดใจ

ข้อที่ 3)
การสร้างงานศิลปะด้วยระบบเลดเตอร์เพรส มีคุณสมบัติอย่างไร
   ก. พิมพ์ได้เพียงลายเส้น
   ข. พิมพ์ได้ในหลากหลายวัสดุ
   ค. ให้รายละเอียดของภาพได้ชัดเจนมาก
   ง. โหลดจากเว็ปไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาปรับใช้

ข้อที่ 4)
ส่วนใดของภาพโปสเตอร์ที่สามารถดึงดูดใจได้มากที่สุด
   ก. ตัวอักษร
   ข. การออกแบบ
   ค. สีสัน
   ง. รูปภาพประกอบ

ข้อที่ 5)
ในการออกแบบการ์ดสิ่งใดที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด
   ก. การใช้รูปภาพ
   ข. อายุของผู้รับ
   ค. วาระหรือโอกาส
   ง. สีสันของการ์ด

ข้อที่ 6)
ความสำคัญของการ์ดอวยพร คืออะไร
   ก. ความสวยงาม
   ข. ความเหมาะสม
   ค. ความประทับใจของผู้รับ
   ง. ความภูมิใจของผู้ส่ง

ข้อที่ 7)
แผ่นพับมีประโยชน์ในด้านใด
   ก. จัดเก็บข้อมูล
   ข. เผยแพร่ข้อมูล
   ค. จดจำข้อมูล
   ง. โฆษณาข้อมูล

ข้อที่ 8)
ภาพโปสเตอร์ใช้ในวงการใดมากที่สุด
   ก. เผยแพร่ข่าวสาร
   ข. ประกาศรับสมัคร
   ค. โฆษณาประชาสัมพันธ์
   ง. สื่อสาร

ข้อที่ 9)
ตัวอักษรรูปแบบ Fancy มีลักษณะอย่างไร
   ก. ประเภทตัวอักษรตกแต่ง
   ข. รูปร่างตัวอักษรสะดุดตา
   ค. ตัวอักษรโบราณ
   ง. ตัวอักษรที่เป็นลายมือเขียน

ข้อที่ 10)
การใช้รูปภาพประกอบเนื้อหาควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
   ก. สอดคล้องกับเนื้อหา
   ข. ดึงดูดความสนใจ
   ค. สดใสสะดุดตา
   ง. สวยงามแปลกใหม่