แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.6 / 2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น

ข้อที่ 1)
พิสัยของสังคม หรือความประพฤติของสังคมที่กระทำซ้ำ ๆ อยู่บ่อย ๆ จนเป็นความเคยชินเป็นความประพฤติของชนหมู่หนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันหมายถึงสิ่งใด
   ก. ประเพณี
   ข. วัฒนธรรม
   ค. ขนบธรรมเนียม
   ง. จิตรกรรม

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นงานประติมากรรม
   ก. ภาพวาดบนผนังถ้ำ
   ข. ภาพการ์ตูน
   ค. รูปปั้น
   ง. งานจักสาน

ข้อที่ 3)
ปราสาท สถูป เจดีย์ ปรางค์ โบสถ์ วิหาร เป็นงานศิลปะประเภทใด
   ก. ประติมากรรม
   ข. สถาปัตยกรรม
   ค. จิตรกรรม
   ง. หัตถกรรม

ข้อที่ 4)
การสร้างรูปเคารพ เช่นรูปปั้นเจ้าแม่กาลี เราได้อิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของชนชาติใด
   ก. อินเดีย
   ข. เขมร
   ค. ลาว
   ง. พม่า

ข้อที่ 5)
ความรู้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนค้นคว้า รวบรวบและจัดเก็บเป็นความรู้โดยถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเกิดผลผลิตที่ดีงาม มีคุณค่า หมายถึงสิ่งใด
   ก. ภูมิปัญญา
   ข. วัฒนธรรม
   ค. ขนบธรรมเนียม
   ง. ประเพณี

ข้อที่ 6)
การสร้างสรรค์งานปั้นตุ๊กตาชาววัง เป็นภูมิปัญญาที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นใด
   ก. ภาคเหนือ
   ข. ภาคใต้
   ค. ภาคอีสาน
   ง. ภาคกลาง

ข้อที่ 7)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญต่อชุมชนอย่างไร
   ก. ทำให้ชุมชนนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
   ข. ทำให้คนในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน
   ค. ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
   ง. ทำให้คนในชุมชนมีความคิดล้าหลังแบบโบราณ

ข้อที่ 8)
ลักษณะเด่นที่สุดของภูมิปัญญาไทยคืออะไร
   ก. เป็นเรื่องของความเชื่อและพฤติกรรม
   ข. เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือธรรมชาติ
   ค. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
   ง. เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณและภูตผีปีศาจ

ข้อที่ 9)
ภาพจิตรกรรม "จิตรกรรมสีเอกรงค์" มีลักษณะอย่างไร
   ก. รูปแบบระบายสีภาพด้วยสีเดียว
   ข. ระบายสีภาพด้วยหลายสี
   ค. ระบายสีภาพด้วยสีห้าสีขึ้นไป
   ง. รูปภาพลายเส้น

ข้อที่ 10)
ภาพจิตรกรรม "จิตรกรรมสีพหุรงค์" มีลักษณะอย่างไร
   ก. รูปแบบระบายสีภาพด้วยสีเดียว
   ข. ระบายสีภาพด้วยหลายสี
   ค. ระบายสีภาพด้วยสีห้าสีขึ้นไป
   ง. รูปภาพลายเส้น