แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 1 ทัศนศิลป์
มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
ตัวชี้วัด ศ 1.2 ป.6 / 3 ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ของบุคคล

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
   ก. เป็นเรื่องของความเชื่อและพฤติกรรม
   ข. แสดงถึงความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ
   ค. แสดงถึงกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
   ง. แสดงถึงเรื่องราวของนิทานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พูดได้

ข้อที่ 2)
ลักษณะเฉพาะของทัศนศิลป์ท้องถิ่นเป็นอย่างไร
   ก. เรื่องราวเฉพาะจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
   ข. เรื่องของการใช้ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ
   ค. เรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับชาดก
   ง. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคล

ข้อที่ 3)
การเขียนภาพ ปั้นภาพ ก่อสร้าง ลักษณะเรียบง่าย แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาไม่เน้นรายละเอียด เป็นทัศนศิลป์ประเภทใด
   ก. ทัศนศิลป์ระดับชาติ
   ข. ทัศนศิลป์ท้องถิ่น
   ค. ทัศนศิลป์ประยุกต์
   ง. ทัศนศิลป์ส่วนบุคคล

ข้อที่ 4)
การแกะฉลุหนังสัตว์ทำตัวละคร เป็นงานทัศนศิลป์ของท้องถิ่นใด
   ก. ภาคเหนือ
   ข. ภาคกลาง
   ค. ภาคอีสาน
   ง. ภาคใต้

ข้อที่ 5)
การแกะสลักต้นเทียนทำเป็นเรื่องราวต่างๆ เป็นศิลปะของท้องถิ่นใดที่ทำกันในเทศกาลงานเข้าพรรษา
   ก. ภาคเหนือ
   ข. ภาคกลาง
   ค. ภาคอีสาน
   ง. ภาคใต้

ข้อที่ 6)
การทำตุ๊กตาชาววังที่มีชื่อเสียงเป็นงานศิลปะของท้องถิ่นใด
   ก. ภาคกลาง
   ข. ภาคใต้
   ค. ภาคเหนือ
   ง. ภาคอีสาน

ข้อที่ 7)
งานจิตรกรรมไทย ภาพเขียนระบายสี ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากแรงบันดาลใจจากสิ่งใด
   ก. รำลึกถึงบรรพบุรุษ
   ข. ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
   ค. บูชาเทพเจ้า
   ง. ยกระดับเศรษฐกิจ

ข้อที่ 8)
รูปภาพปั้นยักษ์และเทวดาส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งใด
   ก. ศาสนา
   ข. ความเชื่อ
   ค. วรรณคดี
   ง. ละคร

ข้อที่ 9)
ข้อใดคือวัสดุที่ใช้สานปละตะเพียน
   ก. ใบมะพร้าว
   ข. ใบตอง
   ค. ใบไผ่
   ง. กระดาษย่น

ข้อที่ 10)
ประติมากรรม หมายถึงข้อใด
   ก. การปั้น การแกะสลัก การหล่อ
   ข. การประทับรอยที่เกิดจากวัสดุ
   ค. การเขียนภาพระบายสี
   ง. งานศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง