แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 2.1 ป.6 / / 2 จำแนกประเภทและบทบาทหน้าที่เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ

ข้อที่ 1)
เราแบ่งเครื่องดนตรีสากลออกเป็นกี่ประเภท
   ก. 3 ประเภท
   ข. 4 ประเภท
   ค. 5 ประเภท
   ง. 6 ประเภท

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
   ก. ทรัมเป็ต
   ข. แซกโซโฟน
   ค. เมโลเดียน
   ง. เบลีล่า

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว
   ก. เปียโน
   ข. คีย์บอร์ด
   ค. อิเล็กโทน
   ง. ไวโอลิน

ข้อที่ 4)
เครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ที่ควรอยู่ในวงซิมโฟนีมากที่สุด
   ก. กีตาร์
   ข. เบลลีลา
   ค. ไวโอลิน
   ง. กลองแท็ค

ข้อที่ 5)
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงปี่พาทย์เครื่องห้าคืออะไร
   ก. แตรงอน
   ข. พิณน้ำเต้า
   ค. สังข์
   ง. ตะโพน

ข้อที่ 6)
เครื่องกำกับที่ทำด้วยไม้ได้แก่อะไร
   ก. ฉิ่ง
   ข. ฉาบใหญ่
   ค. ฉาบเล็ก
   ง. กรับคู่

ข้อที่ 7)
เครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มกังวานได้แก่อะไร
   ก. ระนาดทุ้ม
   ข. ฆ้องวงเล็ก
   ค. ฆ้องวงใหญ่
   ง. กลองแทรก

ข้อที่ 8)
กลองที่ไม่ใช้มือตีคือกลองอะไร
   ก. กลองแขก
   ข. กลองยาว
   ค. กลองทัด
   ง. กลองโทน

ข้อที่ 9)
การร้องเพลงที่มีจังหวะเร็ว ผู้ร้องจะต้องมีความแม่นยำในเรื่องใดมากที่สุด
   ก. เนื้อร้อง
   ข. น้ำเสียง
   ค. จังหวะ
   ง. ท่าทาง

ข้อที่ 10)
เครื่องเคาะจังหวะที่เราสามารถทำเองได้ง่ายที่สุด คืออะไร
   ก. กระบอกไม้ไผ่กับไม้เคาะ
   ข. กล่องขึงด้วยหนังวัว
   ค. ฝากระป่องทำเป็นฉาบ
   ง. ฝาขวดน้ำอัดลมร้อยเป็นพวงทำเป็นเครื่องให้จังหวะ