แบบทดสอบวิชา ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 2.1 ป.6 / 4 ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้นสด ที่มีจังหวะและทำนองง่าย ๆ

ข้อที่ 1)
เสียงเครื่องดนตรีข้อใด ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน
   ก. กลองยาว
   ข. จะเข้
   ค. ซออู้
   ง. ปี่มอญ

ข้อที่ 2)
การฝึกฟังเพลง จำเป็นต้องใข้ข้อใดมากที่สุด
   ก. ความจำ
   ข. อายุ
   ค. ความรู้
   ง. ฐานะ

ข้อที่ 3)
เราจะได้ยินเครื่องดนตรีชนิดใด กำกับจังหวะอยู่ในวงดนตรีไทย
   ก. กลองทัด
   ข. รำมะนา
   ค. โทน
   ง. ฉิ่ง

ข้อที่ 4)
วงปี่พาทย์ เน้นเครื่องดนตรีประเภทใด
   ก. เครื่องดีด
   ข. เครื่องสี
   ค. เครื่องตี
   ง. เครื่องเป่า

ข้อที่ 5)
เราจะได้ยินเสียงเครื่องดนตรีครบทุกชนิดในวงดนตรีชนิดใด
   ก. วงขับไม้
   ข. วงปี่พาทย์
   ค. วงเครื่องสาย
   ง. วงมโหรี

ข้อที่ 6)
การขับร้องเพลงในงานพิธีสำคัญ ควรแต่งกายอย่างไร
   ก. แต่งกายตามสบาย
   ข. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
   ค. แต่งกายชุดแฟนซี
   ง.แต่งกายตามแฟชั่นนิยม

ข้อที่ 7)
การขับร้องเพลงไทย ควรนั่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม
   ก. นั่งพับเพียบ
   ข. นั่งชันเข่า
   ค. นั่งคุกเข่า
   ง. นั่งขัดสมาธิ

ข้อที่ 8)
การฟังความ ช้า เร็ว ของเพลงเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบใด
   ก. จังหวะ
   ข. ทำนอง
   ค. การประสานเสียง
   ง. รูปแบบของเพลง

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
   ก. ระนาด
   ข. กรับ
   ค. โหม่ง
   ง. จะเข้

ข้อที่ 10)
ถ้าต้องการฝึกร้องเพลงไทย ควรร้องเพลงใด
   ก. เพลงลาวเดินดง
   ข. เพลงสายฝน
   ค. เพลงเราสู้
   ง. เพลงใกล้รุ่ง