แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อ ดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 2.1 ป.6 / 5 บรรยายความรู้สึกที่มีต่อดนตรี

ข้อที่ 1)
เพลงใกล้รุ่งเป็นเพลงประเภทใด
   ก. เพลงไทยสากล
   ข. เพลงพระราชนิพนธ์
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงไทยเดิม

ข้อที่ 2)
เพลงเขมรไทรโยค เป็นเพลงประเภทใด
   ก. เพลงไทยสากล
   ข. เพลงพระราชนิพนธ์
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงไทยเดิม

ข้อที่ 3)
เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงประเภทใด
   ก. เพลงไทยสากล
   ข. เพลงพระราชนิพนธ์
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงไทยเดิม

ข้อที่ 4)
เพลงศึกบางระจัน เป็นเพลงประเภทใด
   ก. เพลงไทยสากล
   ข. เพลงพระราชนิพนธ์
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงไทยเดิม

ข้อที่ 5)
เพลงลาวจ้อย เป็นเพลงประเภทใด
   ก. เพลงไทยสากล
   ข. เพลงพระราชนิพนธ์
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงไทยเดิม

ข้อที่ 6)
เพลงลาวเสี่ยงเทียน เป็นเพลงประเภทใด
   ก. เพลงไทยสากล
   ข. เพลงพระราชนิพนธ์
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงไทยเดิม

ข้อที่ 7)
ฟังเพลงประเภทใดทำให้เราเกิดความรู้สึกฮึกเหิมรักชาติ
   ก. เพลงไทยเดิม
   ข. เพลงปลุกใจ
   ค. เพลงไทยสากล
   ง. เพลงพื้นบ้าน

ข้อที่ 8)
เพลงประเภทใดแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
   ก. เพลงไทยเดิม
   ข. เพลงปลุกใจ
   ค. เพลงไทยสากล
   ง. เพลงพื้นบ้าน

ข้อที่ 9)
เพลงประเภทใดที่ผู้ร้องต้องฝึกฝนในการขับร้องมากเป็นพิเศษ
   ก. เพลงลูกทุ่ง
   ข. เพลงสตริง
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงสากล

ข้อที่ 10)
เพลงประเภทใดไม่ค่อยยึดกฎเกณฑ์และเคร่งครัดในเรื่องอักขรวิธี
   ก. เพลงลูกทุ่ง
   ข. เพลงสตริง
   ค. เพลงปลุกใจ
   ง. เพลงสากล