แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 ดนตรี
มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 2.2 ป.6 / 1 อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์

ข้อที่ 1)
การแสดงพื้นเมืองในแต่ละภาคต่างกันเพราะเหตุใด
    ก. วัฒนธรรมต่างกัน
    ข. อุปนิสัยใจคอต่างกัน
    ค. ภาษาพูดต่างกัน
    ง. เครื่องดนตรีต่างกัน

ข้อที่ 2)
เพลงลำตัด ผู้แสดงจะรำตามจังหวะอะไร
    ก. ฉิ่ง
    ข. กลองคู่
    ค. กลองรำมะนา
    ง. กลองโทน

ข้อที่ 3)
ขณะที่ผู้แสดงเพลงลำตัดร้องโต้ตอบกันดนตรีจะทำอย่างไร
    ก. หยุดบรรเลง
    ข. คอยให้จังหวะ
    ค. บรรเลงเบาๆ
    ง. บรรเลงดังๆ

ข้อที่ 4)
ผู้แสดงฟ้อนเล็บจะก้าวขาตามจังหวะอะไร
    ก. ฆ้อง
    ข. กลอง
    ค. ฉิ่ง
    ง. ระนาด

ข้อที่ 5)
การเซิ้งบั้งไฟใช้ดนตรีชนิดใดให้จังหวะ
    ก. แคน
    ข. กรับ
    ค. กลองยาว
    ง. ฉิ่ง

ข้อที่ 6)
การฟ้อนเล็บและการเซิ้งบังไฟ ต่างกัน ในข้อใดมากที่สุด
    ก. บทร้อง
    ข. จังหวะ
    ค. การแต่งกาย
    ง. ดนตรีประกอบ

ข้อที่ 7)
การแต่งกายของฟ้อนเล็บและเซิ้งบั้งไฟมีอะไรต่างกันมากที่สุด
    ก. ลักษณะเสื้อที่สวม
    ข. การห่มสไบ
    ค. การนุ่งผ้าซิ่น
    ง. การใช้ผ้าเบี่ยง

ข้อที่ 8)
เครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดของการเซิ้งบั้งไฟคืออะไร
    ก. ฉิ่ง
    ข. กรับ
    ค. กลอง
    ง. แคน

ข้อที่ 9)
การร่ายรำโนราใช้อะไรเป็นเครื่องให้จังหวะ
    ก. กลองทับ
    ข. ปี่
    ค. ฉิ่ง
    ง. ขลุ่ย

ข้อที่ 10)
จุดเด่นของการแสดงโนราคืออะไร
    ก. ดนตรี
    ข. การขับร้อง
    ค. การร่ายรำ
    ง. การแต่งกาย