แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/2 ออกแบบเครื่องแต่งกาย หรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างง่าย ๆ

ข้อที่ 1)
วัสดุใดที่เหมาะสมที่จะนำมาทำขลุ่ยมากที่สุด
   ก. ไม้ไผ่
   ข. ไม้อัด
   ค. ไม้สัก
   ง. ไม้ยาง

ข้อที่ 2)
การแสดงต่าง ๆ ผู้แสดงควรคำนึงถึงสิ่งใด
   ก. การแต่งกายให้เหมาะสมกับบท
   ข. การแต่งกายให้เหมาะสมกับฉาก
   ค. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยหรู
   ง. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ข้อที่ 3)
"เทริด" คือเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมกับส่วนใด
   ก. ศีรษะ
   ข. คอ
   ค. ไหล่
   ง. แขน

ข้อที่ 4)
"ปั้นเหน่ง" ใช้กับส่วนใดของร่างกาย
   ก. คอ
   ข. ไหล่
   ค. เอว
   ง. ขา

ข้อที่ 5)
"พาหุรัด" คือเครื่องประดับที่สวมใสบริเวณส่วนใด
   ก. ศีรษะ
   ข. คอ
   ค. ต้นขา
   ง. ต้นแขน

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นลักษณะของนาฏศิลป์ไทย
   ก. รวดเร็ว
   ข. ขึงขัง
   ค. อ่อนช้อย
   ง. เนิบนาบ

ข้อที่ 7)
เครื่องแต่งกายตัวพระและตัวนางที่เรียกว่า ธำมรงค์ คือสิ่งใด
   ก. สร้อยคอ
   ข. กำไลมือ
   ค. แหวน
   ง. เข็มขัด

ข้อที่ 8)
เครื่องแต่งกายในข้อใด ไม่ใช่ เครื่องแต่งกายของตัวนาง
   ก. กรองศอ
   ข. สะอิ้ง
   ค. ภูษา
   ง. สนับเพลา

ข้อที่ 9)
ละครประเภทใดที่มีการแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ
   ก. ละครเสภา
   ข. ละครพันทาง
   ค. ละครดึกดำบรรพ์
   ง. ละครหลวงวิจิตรวาทการ

ข้อที่ 10)
เชือกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นกับหุ่นชนิดใด
   ก. หุ่นมือ
   ข. หุ่นนิ้วมือ
   ค. หุ่นกระบอก
   ง. หุ่นขัก