แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/3 แสดงนาฏศิลป์และละครง่าย ๆ

ข้อที่ 1)
นาฏศิลป์ชุดใดนิยมใช้ผู้แสดง ชายจริงหญิงแท้
   ก. จีนรำพัด
   ข. รำแม่บท
   ค. รำวงมาตรฐาน
   ง. รำประกอบเพลงนกขมิ้น

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรำวง
   ก. ใช้ภาษาเป็นคำไทยแท้ในเพลงรำวง
   ข. นิยมเล่นเพลงรำวงในการเกี่ยวข้าว
   ค. รำวงมาตรฐานมีทำนองง่าย ๆ สะดวกแก่การร้อง
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
เพลงรำวงมาตรฐานใดที่ใช้วิธีรำส่าย
   ก. เพลงลา
   ข. เพลงรำมาซิมารำ
   ค. เพลงงามแสงเดือน
   ง. เพลงคืนเดือนหงาย

ข้อที่ 4)
การฝึกท่ารำเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในด้านใด
   ก. เพื่อให้เกิดความชำนาญ
   ข. เพื่อความอ่อนช้อยสวยงาม
   ค. เพื่อความสัมพันธ์กับเสียงเพลง
   ง. เพื่อฝึกท่ารำให้ถูกต้องตามแบบแผน

ข้อที่ 5)
ระบำที่แสดงประกอบเรื่องอุณรุฑคือระบำอะไร
   ก. ระบำครุฑ
   ข. ระบำเริงอรุณ
   ค. ระบำม้า
   ง. ระบำผีเสื้อ

ข้อที่ 6)
ระบำที่แสดงประกอบเรื่องพระอภัยมณีคือระบำอะไร
   ก. ระบำครุฑ
   ข. ระบำเงือกแบบไม่มีบทร้อง
   ค. ระบำเริงอรุณ
   ง. ระบำม้า

ข้อที่ 7)
ท่ารำประกอบเนื้อเพลงอิสระคือท่ารำใด
   ก. ท่าตามบทเพลง
   ข. ท่ารำตามจังหวะเพลง
   ค. ท่ารำตามที่ครูสอนไว้
   ง. ท่าที่คิดขึ้นตามความเข้าใจ

ข้อที่ 8)
ระบำใดแสดงอยู่ในเรื่องอิเหนา
   ก. ระบำช้าง
   ข. ระบำนกยูง
   ค. ระบำปลา
   ง. ระบำม้า

ข้อที่ 9)
ระบำปลา แสดงประกอบอยู่ในเรื่องใด
   ก. อิเหนา
   ข. รถเสน
   ค. สังข์ทอง
   ง. พระอภัยมณี

ข้อที่ 10)
การฟ้อนเล็บ จะใช้ผู้ฟ้อนในข้อใด
   ก. ผู้ชายล้วน
   ข. ผู้หญิงล้วน
   ค. ได้ทั้งชาย และหญิง
   ง. แล้วแต่โอกาส