แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/4 บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์

ข้อที่ 1)
เพลงใดที่มีลีลาคึกคัก เร้าใจ จูงใจให้เกิดความกล้าหาญ
   ก. เพื่อนไทย
   ข. รำมาซิมารำ
   ค. เพลงนกขมิ้น
   ง. ระบำไกรลาศสำเริง

ข้อที่ 2)
ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นผู้รักษ์ศิลปวัฒนธรรมคือผู้มีลักษณะอย่างไร
   ก. ชอบเล่นดนตรีไทย
   ข. ชอบร้องเพลงไทย
   ค. ชอบเสียงเพลงไทย
   ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค

ข้อที่ 3)
ลักษณะของเพลงปลุกใจเน้นถึงความรู้สึกด้านใดมากที่สุด
   ก. ความงามของธรรมชาติ
   ข. ความงามของสตรี
   ค. ความรักชาติ
   ง. ความรักของหนุ่มสาว

ข้อที่ 4)
การเคาะจังหวะประกอบการแสดงเพื่ออะไร
   ก. เพื่อความสนุกสนาน
   ข. เพื่อความพร้อมเพรียง
   ค. เพื่อความไพเราะ
   ง. เพื่อความสวยงาม

ข้อที่ 5)
ฟังเพลงประกอบกิริยาอาการแล้วรู้สึกตามเป็นเพราะอะไร
   ก. เข้าใจบทของตัวละคร
   ข. คนนิยมฟังมาก
   ค. เกิดความสนุกสนาน
   ง. ซาบซึ้งกับการแสดง

ข้อที่ 6)
การเคลื่อนไหวร่างกายจังหวะใดที่ช้าที่สุด
   ก. ออฟบีท
   ข. มาร์ช
   ค. สโลว์
   ง. ช่ะ ช่ะ ช่า

ข้อที่ 7)
คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์สายฝน กล่าวถึงข้อใด
   ก. ความเป็นอยู่ของมนุษย์
   ข. ชีวิตที่มีความสุข
   ค. ความรักที่สดใส
   ง. ธรรมชาติอันบริสุทธิ์

ข้อที่ 8)
เพลงที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับการคิดถึงคนรักคือเพลงอะไร
   ก. เพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติ
   ข. เพลงลาวดวงเดือน
   ค. เพลงลาวต่อนก
   ง. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

ข้อที่ 9)
เพลงที่ใช้จังหวะมาร์ชได้แก่เพลงอะไร
   ก. เพลงกราวกีฬา
   ข. เพลงสยามมานุสติ
   ค. เพลงสามัคคีชุมนุม
   ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค

ข้อที่ 10)
เพลงที่ใช้ประกอบกิริยาเสียใจคือเพลงอะไร
   ก. เพลงโอด
   ข. เพลงครวญ
   ค. เพลงฉ่อย
   ง. เพลงรำวง