แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัด ศ 3.1 ป.6/6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ 1)
การฟ้อนเล็บของภาคเหนือ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของชาวเหนืออย่างไร
   ก. มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย
   ข. ต้องต่อสู่ดิ้นรนกับการมีชีวิตอยู่
   ค. การดำเนินชีวิตขึ้นอยู่กับฤดูกาล
   ง. มีชีวิตความเป็นอยู่แบบหรูหราฟุ่มเฟือย

ข้อที่ 2)
เพลงใดคือเพลงมาร์ช
   ก. เพลงกราวกีฬา
   ข. เพลงลาวดวงเดือน
   ค. เพลงระบำไก่
   ง. เพลงเพื่อนไทย

ข้อที่ 3)
กิจกรรมเข้าจัวหวะ คือข้อใด
   ก. การร้องเพลงเข้าจังหวะ
   ข. ฝึกกายบริหารประกอบดนตรี
   ค. การปรมมือเข้าจังหวะ
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะมาร์ช
   ก. เต้นบัลเล่ย์
   ข. เดินพาเหรด
   ค. เต้นรำ
   ง. แสดงกายกรรม

ข้อที่ 5)
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า ใช้ท่ารำใด
   ก. ท่าพรหมสี่หน้า
   ข. ท่าชักแป้งผัดหน้า
   ค. ท่าสอดสร้อยมาลา
   ง. ท่าช้างประสานงา

ข้อที่ 6)
แคน เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงอะไร
   ก. ลิเก
   ข. มโนราห์
   ค. ลำตัด
   ง. หมอลำ

ข้อที่ 7)
เพลงกราวนอก ใช้บรรเลงประกอบเกี่ยวกับอะไร
   ก. การยกทัพ
   ข. การทำบุญตักบาตร
   ค. การแข่งขันกีฬา
   ง. การแห่บั้งไฟ

ข้อที่ 8)
จังหวะของการเคลื่อนไหวร่างกายที่เร็วที่สุดคือจังหวะอะไร
   ก. ออฟบิท
   ข. ชะชะช่า
   ค. มาร์ช
   ง. สโลว์

ข้อที่ 9)
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช้ประกอบท่าอะไร
   ก. ท่ารำยูงฟ้อนหาง
   ข. ท่าพรหมสี่หน้า
   ค. ท่าสอดสร้อยมาลา
   ง. ท่าจันทร์ทรงกลดแปลง

ข้อที่ 10)
เพลงหญิงไทยใจงาม ใช้ท่ารำใด
   ก. ท่ายูงฟ้อนหาง
   ข. ท่าชักแป้งผัดหน้า
   ค. ท่ารำส่าย
   ง. ท่าช่างประสานงา