แบบทดสอบวิชาศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 นาฏศิลป์
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล
ตัวชี้วัด ศ 3.2 ป.6/1 อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร

ข้อที่ 1)
กรมศิลปากรจัดระบำครุฑไปแสดงครั้งแรกที่ประเทศอะไร
   ก. มาเลเซีย
   ข. อินโดนีเซีย
   ค. ลาว
   ง. พม่า

ข้อที่ 2)
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์เป็นผู้ประดิษฐ์ท่าระบำอะไร
   ก. ท่าระบำผีเสื้อ
   ข. ท่าระบำอัศวลีลา
   ค. ท่าระบำม้า
   ง. ท่าระบำบันเทิงกาสร

ข้อที่ 3)
เพลงพระราชนิพนธ์ได้แก่เพลงอะไร
   ก. เพลงสุดแผ่นดิน
   ข. เพลงแหลมทอง
   ค. เพลงยามเย็น
   ง. เพลงดุจบิดามารดร

ข้อที่ 4)
การแสดงของภาคเหนือได้แก่อะไร
   ก. ฟ้อนเงี้ยว
   ข. เซิ้งกระติบ
   ค. มโนราห์
   ง. รองเง็ง

ข้อที่ 5)
เพลงลามูดูวอเป็นเพลงของภาคใด
   ก. ภาคกลาง
   ข. ภาคเหนือ
   ค. ภาคใต้
   ง. ภาคอีสาน

ข้อที่ 6)
การใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มหมายถึงอะไร
   ก. เสียใจ
   ข. อาย
   ค. ร้องไห้
   ง. โกรธ

ข้อที่ 7)
ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าระบำม้า
   ก. นายกวี วรศะริน
   ข. นาววัฒนา โกศินานนท์
   ค. นายมนตรี ตราโมท
   ง. ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์

ข้อที่ 8)
ฟ้อนเล็บ เป็นการแสดงของภาคใด
   ก. ภาคกลาง
   ข. ภาคอีสาน
   ค. ภาคเหนือ
   ง. ภาคใต้

ข้อที่ 9)
เสภา เป็นเพลงพื้นเมืองทางภาคใด
   ก. ภาคอีสาน
   ข. ภาคใต้
   ค. ภาคกลาง
   ง. ภาคเหนือ

ข้อที่ 10)
ข้อใดคือความหมายของละครใบ้
   ก. การแสดงที่เป็นเรื่องราว
   ข. การแสดงในรูปของการสนทน
   ค. การแสดงโดยใช้ท่าทางแทนคำพูด
   ง. การแสดงที่ไม่มีการเตรียมตัวมาก่อน