วิชา...สังคมศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่..6
เรื่อง .ชื่นชมและปฎิบัติตนตามแนวหลักศาสนา.. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การที่เราได้ศึกษาประวัติของคนดีมีผลดีข้อใดมากที่สุด
   ได้รับความรู้และความสนุก
   เกิดความรู้สึกชื่นชมต่อผู้ทำดี
   มีข้อมูลไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้
   ได้ข้อคิดและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 2)
ใครปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน
   ก้อยแต่งกายตามแฟชั่นเมื่อไปวัด
   เกดนำนกมาเลี้ยงในกรง
   เก่งให้อาหารแก่คนขอทาน
   กุ๋ยแกล้งเพื่อนเป็นประจำ

ข้อที่ 3)
ข้อใดถือเป็นธรรมมีอุปการะมาก
   สติสัมปชัญญะ
   สมาธิ
   ปัญญา
   ศีล

ข้อที่ 4)
ข้อใดเป็นหนทางในการพัฒนาปัญญาที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าสำคัญที่สุด
   การสดับตรับฟังมาก
   การพิจารณาถึงเหตุผล
   การฝึกอบรมจิต
   การศึกษาเล่าเรียน

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ
   มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น
   มีความจำดีขึ้น
   มีสุขภาพร่างกายดีขึ้น
   มีเงินทองมากขึ้น

ข้อที่ 6)
เวลามีความทุกข์เราควรแก้ปัญหาด้วยวิธีใดก่อน
   หาวิธีดับทุกข์เลย
   โทษคนอื่นว่าเป็นต้นเหตุ
   หาสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
   นึกน้อยใจในวาสนาของตน

ข้อที่ 7)
ผู้ที่หลีกหนีอบายมุข 6 ได้ จะได้รับผลอย่างไร
   ไม่พบกับความวิบัติ
   คนรักใคร่นับถือ
   สุขภาพอนามัยดี
   มีทรัพย์มาก

ข้อที่ 8)
ข้อใดที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
   ทำความดี ละเว้นความชั่ว
   พยายามสร้างฐานะให้ดี
   ตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนดี
   หาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่จัดเป็นมงคลชีวิต
   มีวินัย
   ทำงานไม่มีโทษ
   ไม่ประมาทในธรรม
   คบคนชั่วเป็นมิตร

ข้อที่ 10)
ก่อนนอนทุกคืน ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
   ฟังวิทยุ
   ดูโทรทัศน์
   อ่านหนังสือธรรมะ
   สวดมนต์ไหว้พระ