วิชา..สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่..6
เรื่อง .หลักธรรมสำคัยของศาสนา.. จำนวน ..10. ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
หลักธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ในทศพิธราชธรรม10 ประการ
   ทาน
   ศีล
   สมาธิ
   ขันติ

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือความดำริชอบในมรรค 8
   สัมมาทิฏฐิ
   สัมมาสังกัปปะ
   สัมมากัมมันตะ
   สัมมาอาชีวะ

ข้อที่ 3)
นิทานเรื่องใดที่สอนเรื่องโทษของการพูดโกหก
   เด็กเลี้ยงวัว
   เด็กเลี้ยงแกะ
   เด็กเลี้ยงแพะ
   เด็กเลี้ยงม้า

ข้อที่ 4)
ถ้าเพื่อนกำลังตกอยู่ในอันตราย เราควรปฏิบัติอย่างไร
   เข้าไปช่วยเหลือ
   วิ่งหนีเอาตัวรอด
   มองดูอยู่ห่างๆ
   บอกให้คนอื่นมาช่วย

ข้อที่ 5)
ข้อใดที่ควรยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
   ทำความดี ละเว้นความชั่ว
   พยายามสร้างฐานะให้ดี
   ตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนดี
   หาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการฟังธรรม
   ได้ฟังเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ
   ได้ข้อคิดจากเรื่องที่ได้ฟัง
   ได้เข้าใจเรื่องที่เคยฟังมากขึ้น
   ได้เพื่อนสนิทเพิ่มมากขึ้น

ข้อที่ 7)
ข้อความใดไม่มีความหมายตรงกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนา
   หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
   ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
   ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น
   บาปกรรมของเราสามารถชำระได้

ข้อที่ 8)
ถ้านวพลสอบตกเพราะขี้เกียจ แสดงว่าเป็นเพราะเหตุใด
   ขี้เกียจอ่านหนังสือ
   ถูกครูแกล้ง
   ถูกเพื่อนแกล้ง
   ไม่มีบุญ

ข้อที่ 9)
การทำบุญใส่บาตร ถวายจตุปัจจัยเป็นการแสดงความเคารพต่อใคร
   พระพุทธเจ้า
   พระธรรม
   พระสงฆ์
   ครูอาจารย์

ข้อที่ 10)
การมีสติสัมปชัญญะสอดคล้องกับศีลข้อใด
   ศีลข้อ 2
   ศีลข้อ 3
   ศีลข้อ 4
   ศีลข้อ 5