วิชา..สังคมศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง ..พิธีกรรมของสาสนา. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การทำบุญทอดผ้าป่าต่างจากทอดกฐินอย่างไร
   การทอดผ้าป่าทำได้ปีละครั้ง
   การทอดกฐินทำได้ปีละครั้ง
   การทอดกฐินต้องมีคนมารวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก
   การทอดผ้าป่าจะต้องมีผ้าของบริวารเป็นจำนวนมาก

ข้อที่ 2)
พุทธกิจในช่วงเช้า พระองค์ทรงทำอะไรเป็นหลัก
   ทรงใช้เวลาพักผ่อน
   เสด็จออกบิณฑบาต
   ตอบปัญหาพระภิกษุสงฆ์
   ตอบปัญหาเทวดา

ข้อที่ 3)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในท้องถิ่นในช่วงเวลาใด
   ช่วงเช้า
   ช่วงกลางวัน
   ช่วงกลางคืน ยามที่ 1
   ช่วงกลางคืน ยามที่ 2

ข้อที่ 4)
ก่อนนอนทุกคืน ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
   ฟังวิทยุ
   ดูโทรทัศน์
   อ่านหนังสือธรรมะ
   สวดมนต์ไหว้พระ

ข้อที่ 5)
การทำบุญชนิดใดถือว่ามีอานิสงส์มากที่สุด
   ทำบุญทอดกฐิน
   ทำบุญทอดผ้าป่า
   ทำบุญงานศพ
   ทำบุญวันเกิด

ข้อที่ 6)
การบรรพชา หมายถึงข้อใด
   การบวชเป็นพระภิกษุ
   การบวชเป็นสามเณร
   การบวชเป็นแม่ชี
   การบวชเป็นชีพราหมณ์

ข้อที่ 7)
การถวายของแก่พระสงฆ์ ผู้หญิงควรปฏิบัติอย่างไร
   ส่งของให้ถึงมือท่าน
   ส่งของให้ผู้ชายถวาย
   วางของไว้ตรงหน้าท่าน
   วางของบนผ้าที่ท่านรองรับ

ข้อที่ 8)
นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นคนดีได้อย่างไร
   ประกอบอาชีพที่สุจริต
   บริจาคทรัพย์บำรุงศาสนา
   เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
   บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติ

ข้อที่ 9)
ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   ตักบาตร
   เวียนเทียน
   ฟังธรรม
   ถืออุโบสถศีล

ข้อที่ 10)
ในขณะที่พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เราไม่ควรทำสิ่งใด
   ประนมมือ
   พูดคุยกัน
   ตั้งใจฟัง
    นั่งตัวตรง