ข้อมูลแบบทดสอบบนเว็บ WebQuest (ห้ามลบ) by TR Soft 46 FALSE FALSE 1 วิชา...สังคมศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่..6. เรื่อง ..ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา. จำนวน .10.. ข้อ โดย อำเภอสรรพยา.. คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 0 5 6 7 8 เราไม่ควรทำสิ่งใดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ไปทำบุญที่วัด ไปเที่ยวเล่น บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฟังพระเทศน์ 2 - วันใดไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันคริสต์มาส วันอัฏฐมีบูชา 3 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดมีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก - วันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา 4 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า - วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา 4 - ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด - ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ได้ถวายอาหารพระสงฆ์ ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ได้พูดคุยกับเพื่อน 3 - ข้อใดถือเป็นการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ตักบาตร เวียนเทียน ฟังธรรม ถืออุโบสถศีล 2 - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสำคัญที่สุด - วันมาฆบูชา วันธรรมสวนะ วันอัฏฐมีบูชา วันวิสาขบูชา 4 - ข้อใดไม่ใช่โอกาสในการทำบุญงานมงคล - ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ฉลองรับปริญญา ฌาปนกิจ แต่งงาน 3 - พุทธศาสนิกชนมักตั้งใจจะละเลิกสิ่งที่ไม่ดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด - วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2 - เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา - พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขาร พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก 1 -