วิชา..สังคมศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่...6
เรื่อง ..กฏหมายกับชีวิตประจำวัน . จำนวน .10.. ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นักเรียนมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไร
   เลือกพรรคที่เก่าแก่และมีฐานะมั่นคง
   เลือกพรรคที่มีนโยบายในการบริหารประเทศที่เด่นชัด
   เลือกพรรคที่สัญญาว่าจะช่วยพัฒนาถิ่นที่อยู่
   เลือกพรรคที่มีหัวหน้าพรรคเป็นคนดังในสังคม

ข้อที่ 2)
ใครไม่ปฏิบัติตามกระบวนการประชาธิปไตย
   สร้อยไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน
   ชบายอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่
   ก้านกล้วยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   ทองแสงถือว่าความคิดของตนถูกเสมอ

ข้อที่ 3)
การเข้าร่วมชุมนุมตามกระบวนการประชาธิปไตย ข้อใดไม่ถูกต้อง
   ชุมนุมด้วยความสงบ
   พกอาวุธปืนเข้าร่วมชุมนุม
   เจรจากันเพื่อหาข้อยุติ
   ไม่ตะโกนด่าฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 4)
ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตย
   ทิ้งขยะลงในถังที่จัดไว้
   เปิดวิทยุเสียงดังไปทั้งซอย
   จูงคนตาบอดข้ามถนน
   ข้ามถนนโดยใช้สะพานลอย

ข้อที่ 5)
ความหมายของการปกครองแบบประชาธิปไตย คือข้อใด
   คณะรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
   ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในตนเอง
   การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ข้อที่ 6)
ใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย
   เก่งชวนก้อยไปดูวิดีโอ
   โก้ชวนกล้าไปเสพยาบ้า
   กุ้งชวนกิ่งให้ลอกการบ้าน
   กู๋ชวนกุ๋ยไปดูตำรวจจับผู้ร้าย

ข้อที่ 7)
การกระทำผิดกฎหมายจะได้รับผลอย่างไร
   ถูกลงโทษจากสังคม
   ถูกลงโทษจากศาสนา
   ถูกลงโทษจากประชาชน
   ถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง

ข้อที่ 8)
กฎหมายสูงสุดที่ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ คือข้อใด
   พระราชบัญญัติ
   รัฐธรรมนูญ
   กฎหมายแพร่ง
   กฎหมายอาญา

ข้อที่ 9)
ใครเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย
   เก่งชวนก้อยไปดูวิดีโอ
   โก้ชวนกล้าไปเสพยาบ้า
   กุ้งชวนกิ่งให้ลอกการบ้าน
   กู๋ชวนกุ๋ยไปดูตำรวจจับผู้ร้าย

ข้อที่ 10)
การกระทำผิดกฎหมายจะได้รับผลอย่างไร
   ถูกลงโทษจากสังคม
   ถูกลงโทษจากศาสนา
   ถูกลงโทษจากประชาชน
   ถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง