แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) รหัสวิชา อ 61101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เ
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเนินขาม
Choose the best answer

ข้อที่ 1)
He ………to school everyday.
   a. walks
   b. walking
   c. walked
   d. walk

ข้อที่ 2)
He ………to school yesterday.
   a. walks
   b. walking
   c. walked
   d. walk

ข้อที่ 3)
Jim……..like dogs.
   a. does
   b. aren't
   c. don't
   d. doesn't

ข้อที่ 4)
Before it rains there is a lot of ………… in the sky.
   a. rains
   b. winds
   c. water
   d. clouds

ข้อที่ 5)
How is the weather today ?
   a. It's Sunday.
   b. It's sunny.
   c. It's January.
   d. It's in the winter.

ข้อที่ 6)
He can ………..a car very well.
   a. drives
   b. drive
   c. drove
   d. driving.

ข้อที่ 7)
They………talking about you at this time yesterday.
   a. are
   b. were
   c. was
   d. is

ข้อที่ 8)
Which group have the same vowel ?
   a. duck , book , clock
   b. put , hut , cut
   c. could , roof , bush
   d. hold , cold , could

ข้อที่ 9)
" , " What is this punctuation mark ?
   a. full stop
   b. comma
   c. colon
   d. inverted comma

ข้อที่ 10)
" : " What is this punctuation mark ?
   a. full stop
   b. comma
   c. colon
   d. inverted comma