แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตราฐานที่ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฏ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 3 ถึง 6

ข้อที่ 1)
1เพราะเหตุใดจึงควรอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬา
   เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย
   เพื่อรอให้กรรมการมาถึงสนาม
   เพื่อรอให้ผู้แข่งขันมาครบทุกคน
   เพื่อลดความตื่นเต้นในการแข่งขัน

ข้อที่ 2)
การสังเกตการสาธิตของครูก่อนฝึกปฏิบัติเอง มีผลดีในแง่ใด
   ฝึกกิจกรรมได้เป็นเวลานาน
   ฝึกกิจกรรมได้ถูกต้อง
   ฝึกกิจกรรมได้สวยงาม
   ฝึกกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน

ข้อที่ 3)
ใครจะมีความปลอดภัยที่สุดในการฝึกม้วนหน้า
   ทรงพลกินอาหารจนอิ่มก่อนฝึก
   บุรีสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและราคาแพง
   อำนาจตรวจความเรียบร้อยของเบาะก่อนฝึก
   จัตวากวาดพื้นรอบๆ ห้องก่อนฝึก

ข้อที่ 4)
ถ้านักเรียนฝึกม้วนหลังในครั้งแรก แล้วทำได้ไม่ดี นักเรียนควรทำอย่างไร
   เปลี่ยนไปฝึกม้วนหน้าแทน
   เปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อมใหม่
   เปลี่ยนผู้ฝึกซ้อมคนใหม่
   หาข้อบกพร่อง แล้วแก้ไขและฝึกซ้ำๆ

ข้อที่ 5)
หลังจากฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นเสร็จแล้ว นักเรียนควรทำอย่างไร
   เก็บอุปกรณ์การฝึก
   ดื่มน้ำเย็นๆ
   เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
   ไปกินข้าว

ข้อที่ 6)
ถ้าต้องการเล่นยืดหยุ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เล่นควรทำอย่างไร
   ฝึกวิ่งเหยาะๆ
   ฝึกกายบริหาร
   ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
   ฝึกเดินขึ้นลงบันได

ข้อที่ 7)
ใครใช้ทักษะยืดหยุ่นในชีวิตประจำวัน
   นิ้งวิ่งขึ้นลงบันได
   นิ่มวิ่งกระโดดข้ามขอนไม้
   ตูนเขย่งหยิบของจากชั้น
   เต่าก้มตัวยกลัง

ข้อที่ 8)
การฝึกต่อตัว ผู้ที่จะอยู่จุดยอดควรมีลักษณะแบบใด
   มีน้ำหนักน้อย
   มีน้ำหนักมาก
   แขนขายาว
   ลำตัวยาว

ข้อที่ 9)
เหตุใด การวิ่งข้ามรั้ว จึงเป็นกรีฑาประเภทลู่
   ต้องแข่งขันบนทางวิ่ง
   ตัดสินแพ้ชนะที่ระยะทาง
   ต้องแข่งขันเป็นรายบุคคล
   ใช้นาฬิกาจับเวลาในการแข่งขัน

ข้อที่ 10)
การแข่งขัน 100 เมตร ผู้เล่นต้องมีทักษะในด้านใดมากที่สุด
   ความอดทน
   ความแม่นยำ
   การทรงตัว
   ความคล่องแคล่วและว่องไว

ข้อที่ 11)
การวิ่งผลัด 4x100 เมตร หมายความว่าอย่างไร
   ผู้แข่งขันแต่ละคนต้องวิ่ง 4 ครั้ง ครั้งละ 100 เมตร
   ผู้แข่งขันแต่ละคนต้องวิ่ง 100 ครั้ง ครั้งละ 4 เมตร
   ผู้แข่งขัน 4 คน วิ่งคนละ 100 เมตร
   ผู้แข่งขัน 4 ทีม วิ่งทีมละ 100 เมตร

ข้อที่ 12)
การส่งไม้คทาในการวิ่งผลัด มีหลักการส่งอย่างไร
   ยืนตรงแล้วส่งไม้คทาให้ผู้รับ
   ฟาดไม้คทาลงบนมือผู้รับ
   โยนไม้คทาให้ผู้รับก่อนวิ่งถึงตัว
   เปลี่ยนมือจับไม้คทาจากจุดเริ่มแล้วส่งให้ผู้รับ

ข้อที่ 13)
ในการวิ่งกระโดดสูงข้ามไม้พาด ขณะที่ตัวลงสู่พื้น ถ้าไม่ใช้มือทั้งสองยันกับพื้น จะเกิดผลในข้อใด
   ทำให้ทรงตัวไม่ได้
   ทำให้ศีรษะโขกพื้น
   ทำให้เท้ากระแทกพื้นอย่างแรง
   ทำให้พื้นที่รองรับได้รับความเสียหาย

ข้อที่ 14)
การกระโดดข้ามแขนเพื่อน เป็นการฝึกทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียมเล่นกีฬาใด
   วิ่งกระโดดไกล
   พุ่งแหลน
   วิ่งกระโดดสูง
   เขย่งก้าวกระโดด

ข้อที่ 15)
ในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล ผู้เล่นห้ามใช้ส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
   มือ
   ข้อมือ
   เท้า
   แขน

ข้อที่ 16)
ในการเล่นวอลเล่ย์บอล ผู้เล่นควรมีคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด
   ความอดทน
   ความซื่อสัตย์
   ความประหยัด
   ความสามัคคี

ข้อที่ 17)
การฝึกกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลเพื่อจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
   รู้สีของบอล
   รู้น้ำหนักของบอล
   รู้จังหวะการเล่นบอล
   รู้ลักษณะการเคลื่อนที่ของบอล

ข้อที่ 18)
ทักษะพื้นฐานที่ใช้มากที่สุดในการเล่นวอลเล่ย์บอลคือข้อใด
   การตบ
   การเสิร์ฟ
   การบล็อก
   การเล่นลูกสองมือล่าง

ข้อที่ 19)
ถ้านักเรียนต้องทำการแข่งขันวอลเล่ย์บอลก่อนแข่งขัน นักเรียนควรทำอะไร
   ศึกษาข้อมูลของสถานที่แข่ง
   ฝึกซ้อมการเล่นอย่างสม่ำเสมอ
   ไปแอบดูการซ้อมของทีมคู่แข่ง
   ทำความสนิทสนมกับกรรมการ

ข้อที่ 20)
การใช้ฝ่ามือตีลูกบอลอย่างแรง เพื่อให้ข้ามไปฝ่ายตรงข้าม เป็นการเล่นลูกที่เรียกว่าอะไร
   การตบ
   การเซต
   การบล็อก
   การแตะชูลูก

ข้อที่ 21)
การฝึกว่ายน้ำ นักเรียนต้องฝึกทักษะข้อใดให้คล่องก่อน
   การกระโดดน้ำ
   การสปริงตัว
   การดำน้ำ
   การกลับตัว

ข้อที่ 22)
การว่ายน้ำท่าใดที่มีลักษณะนอนหงายในขณะว่ายน้ำ
   ท่าฟรีสไตล์
   ท่ากรรเชียง
   ท่าผีเสื้อ
   ท่ากบ

ข้อที่ 23)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อ
   ทำให้ร่างกายแข็งแรง
   ทำให้มีความคล่องแคล่งว่องไว
   ทำให้เรียนหนังสือดีขึ้น
   ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ข้อที่ 24)
การเริ่มเล่นตะกร้อ ควรเริ่มฝึกจากข้อใดก่อน
   ท่าเตรียม
   การส่งลูกตะกร้อ
   การเล่นลูกตะกร้อ
   การสร้างความคุ้นเคยกับลูกตะกร้อ

ข้อที่ 25)
ในการเล่นตะกร้อ ห้ามใช้อวัยวะส่วนใดถูกตะกร้อ
   มือ
   ศีรษะ
   เข่า
   เท้า

ข้อที่ 26)
สิ่งใดที่ควรคำนึงถึงการออกกำลังกาย
   วัย
   เพศ
   สภาพร่างกาย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27)
นักเรียนควรเลือกวิธีการออกกำลังกายแบบใด
   ว่ายน้ำ
   ชกมวย
   ยกน้ำหนัก
   วิ่งระยะไกล

ข้อที่ 28)
ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการเล่นกีฬา
   ดื่มน้ำมากๆ
   อบอุ่นร่างกาย
   กินอาหารให้อิ่ม
   ผ่อนคลายร่างกาย

ข้อที่ 29)
ข้อใดคือกิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา
   ฟุตบอล
   ท่องเที่ยว
   เล่นดนตรี
   สะสมเหรียญ

ข้อที่ 30)
ข้อใดคือกีฬาประเภททีม
   มวยสากล
   กระโดดสูง
   วอล์เล่ย์บอล
   เทเบิลเทนนิส