แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
มาตราฐานที่ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 1 แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผสมผสานได้ตามลำดับ ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะ
   การพูด
   การร้องเพลง
   การเขียนเพลง
   การแสดงท่าประกอบเพลง

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของการแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะ
   ทำให้เกิดการแข่งขัน
   ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
   ทำให้เกิดความมุ่งมั่น
   ทำให้ร้องเพลงได้ไพเราะ

ข้อที่ 3)
การแสดงกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกลุ่มให้เกิดความสวยงาม ต้องอาศัยข้อใด
   ความขยัน
   ความอดทน
   ความพร้อมเพรียง
   ความรอบคอบ

ข้อที่ 4)
เพราะเหตุใดก่อนทำท่าทางประกอบเพลงจึงควรฝึกร้องเพลง
   เพื่อให้รู้ความหมายของเนื้อเพลง
   แสดงท่าได้ตรงตามจังหวะและเนื้อร้อง
   ทำให้เพื่อต่างกลุ่มยอมรับ
   ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

ข้อที่ 5)
เพลงบางระจันวันเพ็ญให้อารมณ์ลักษณะใด
   ฮึกเหิม
   อ่อนหวาน
   โหยหวน
   ซึมเศร้า

ข้อที่ 6)
การฟังจังหวะเพลงบางระจันวันเพ็ญควรฝึกฟังจากสิ่งใดดีที่สุด
   เทปเพลง
   ครูร้องให้ฟัง
   โทรทัศน์
   เพื่อนร้องให้ฟัง

ข้อที่ 7)
ความพร้อมเพรียงในการทำท่าทางประกอบเพลงคือข้อใด
   ก้าวขาคนละข้าง
   ยกแขนข้างเดียวกัน
   เดินวนเป็นวงกลม
   ทำท่าช้ากว่าเพลง

ข้อที่ 8)
ก่อนทำท่าประกอบเพลงจับมือกันไว้ นักเรียนควรยืนอย่างไร
   เข้าแถวตอน
   แข้าแถวครึ่งวงกลม
   เข้าแถวเป็นวงกลม
   เข้าแถวหน้ากระดาน

ข้อที่ 9)
การทำท่าในท่อนสร้อยเพลงบางระจันวันเพ็ญ ควรทำอย่างไร
   เดินตรงไป
   เดินถอยหลัง
   ปรบมือตามจังหวะ
   ย่ำเท้า แกว่งแขน

ข้อที่ 10)
ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการทำท่าประกอบเพลงจับมือกันไว้
   ความสนุกสนาน
   ความอ่อนโยน
   ความเสียสละ
   การแข่งขัน