แบบทดสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตราฐาน 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดที่ 5 ร่วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม แล้วนำความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องอื่นๆ

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นวิธีเลือกทำกิจกรรมนันทนาการ
   พ่อแม่บังคับ
   คุณครูสั่ง
   เลือกตามเพื่อน
   ตัวเองสนใจ

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ
   ถูกกฎหมาย
   เป็นกิจกรรม
   ทำเป็นอาชีพ
   ให้ความเพลิดเพลิน

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่เป็นกิจกรรมนันทนาการ
   เล่นกีฬา
   ขายเสื้อผ้า
   โต้วาที
   วาดภาพ

ข้อที่ 4)
การวาดภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุด
   ความเพลิดเพลิน
   ความแข็งแรง
   ความสามัคคี
   ความใฝ่รู้

ข้อที่ 5)
ถ้าต้องการไปชมโบราณวัตถุควรไปที่ใด
   โรงเรียน
   สวนสาธารณะ
   พิพิธภัณฑ์
   โรงละคร

ข้อที่ 6)
กิจกรรมนันทนาการข้อใดช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจ
   ฝึกสมาธิ
   เต้นแอโรบิก
   ร้องเพลง
   เล่านิทาน

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ
   ทำให้ครอบครัวอบอุ่น
   ลดปัญหาอาชญากรรม
   ทำให้ร่างกายแข็งแรง
   ทำให้มีรายได้เพิ่ม

ข้อที่ 8)
ในวัยของนักเรียน กิจกรรมใดที่ต้องทำกับครอบครัว
   เล่นกีฬา
   ปลูกต้นไม้
   เลี้ยงสัตว์
   ไปเที่ยวอุทยาน

ข้อที่ 9)
การเลือกสถานที่ในกรทำกิจกรรมนันทนาการ ควรคำนึงถึงด้านใดมากที่สุด
   จำนวนผู้ทำ
   ประเภทของกิจกรรม
   ความเห็นชอบของพ่อแม่
   ความพอใจของเพื่อน

ข้อที่ 10)
เพราะเหตุใด การเล่นการพนันจึงไม่ใช่กิจกรรมนันทนาการ
   ทำให้เกิดความทุกข์
   ต้องเล่นเป็นกลุ่ม
   ผิดกฎหมาย
   ต้องเสียค่าใช้จ่าย