แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1
ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 5.1 ป.6/3 ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้ไปใช้
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V ถ่านต่อแบบอนุกรม 2 ก้อน ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า
   ก. 2.5 V
   ข. 3.0 V
   ค. 1.5 V
   ง. 2.0 V

ข้อที่ 2)
การต่อไฟตามงานต่าง ๆ เป็นการต่อแบบใด
   ก. กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ครบวงจร
   ข. แบบขนาน
   ค.แบบผสม
   ง. แบบไฟตรง

ข้อที่ 3)
ข้อใดถูกต้อง ถ้านำถ่านไฟฉาย 2 ก้อนมาต่อแบบขนาน
   ก. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 1 ก้อน
   ข.ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 3 ก้อน
   ค. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 5 ก้อน
   ง. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 2 ก้อน

ข้อที่ 4)
ข้อใดถูกต้องถ้านำถ่านไฟฉาย 2 ก้อนมาต่อกันแบบอนุกรม
   ก. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 2 ก้อน
   ข. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 4 ก้อน
   ค. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 6 ก้อน
   ง. ถ่านไฟฉายทั้งสองจะเท่ากับพลังงานไฟฟ้าของถ่านไฟฉาย 5 ก้อน

ข้อที่ 5)
ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V ถ่านต่อแบบอนุกรม 2 ก้อน ทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้า
   ก. 2.5 V
   ข. 3.0 V
   ค. 1.5 V
   ง. 2.0 V

ข้อที่ 6)
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า เมื่อต่ออนุกรมและแบบขนานต่างกันหรือไม่ เพราะอะไร
   ไม่แตกต่างกัน แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าต่อแบบอนุกรมและแบบขนานเท่ากัน
   ไม่แตกต่างกัน ไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนานเหมือนกัน
   แตกต่างกัน แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่ต่ออนุกรมสว่างมากกว่าแบบขนาน
   แตกต่างกัน แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่ต่ออนุกรมสว่างน้อยกว่าแบบขนาน

ข้อที่ 7)
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟฟ้าซึ่งต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานแตกต่างกันหรือไม่
   แตกต่างกัน ปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้าซึ่งต่อกันแบบอนุกรมมากกว่าแบบขนาน
   แตกต่างกัน ปริมาณกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดไฟฟ้าซึ่งต่อกันแบบอนุกรมน้อยกว่าแบบขนาน
   ไม่แตกต่างกัน ปริมาณกระแสไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าซึ่งต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนานเท่ากัน
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 8)
ข้อเสียการต่อวงจรแบบอนุกรมตรงกับข้อใด
   ก. ต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อมาก
   ข. ไม่ค่อยปลอดภัย
   ค. ไฟในวงจรเดินไม่สะดวก
   ง. ถ้าสายไฟขาดจะทำให้วงจรเปิดทั้งวงจร

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -