วิชา..สังคมศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่..6
เรื่อง .มารยาทอันดีงามของไทย.. จำนวน .10.. ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สิริลักษณ์ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่เสมอว่ามารยาทดี ไปลา มาไหว้จัดอยู่ใน
   จารีต
   กฎหมาย
   ประเพณี
   วิถีประชา

ข้อที่ 2)
กมลขออนุญาตศักดิ์ก่อนหยิบหนังสือบนโต๊ะ แสดงว่ากมลเป็นอย่างไร
   เคารพในสิทธิของผู้อื่น
   เคารพกฎระเบียบของสังคม
   มีความรับผิดชอบ
   ใช้เหตุผลในการกระทำ

ข้อที่ 3)
ถ้าถูกตำหนิในเรื่องการทำงาน ควรปฏิบัติอย่างไร
   โต้เถียงด้วยความไม่พอใจ
   แสดงความโกรธรุนแรง
   หยุดทำงานนั้นทันที
   พิจารณาตนเองและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ข้อที่ 4)
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นจำเป็นต้องปฏิบัติตนอย่างไร
   ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน
   ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
   ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
   ปฏิบัติตนตามสบาย

ข้อที่ 5)
พงษ์ทำร้ายณัฐจนได้รับบาดเจ็บด้วยความเข้าใจผิด เป็นการทำผิดบรรทัดฐาน ในข้อใด
   ประเพณี
   กฎหมาย
   วิถีประชา
   จารีต

ข้อที่ 6)
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
   ภาษา
   พระพุทธศาสนา
   การแต่งกาย
   อาหารคาวหวาน

ข้อที่ 7)
ใครปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่
   พิมพ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของจังหวัดไปแข่งขันทำอาหาร
   พลขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก
   พนามีสถานภาพเป็นเกษตรกร
   พลอยมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

ข้อที่ 8)
ข้อความต่อไปนี้สรุปแล้วข้อใดที่แสดงว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
   ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน
   ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย
   รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9)
ใครปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
   อารีรัตน์ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง
   ทรงลักษณ์กตัญญูต่อพ่อแม่
   พิณทองซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
   พงษ์ผกาไม่ทิ้งขยะ สิ่งสกปรกลงพื้นถนน

ข้อที่ 10)
ถ้านักเรียนกำลังใช้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ และมีคนยืนรออยู่หลายคน นักเรียนควรทำอย่างไร
   โทรศัพท์ไปหลายๆ ที่จะได้ไม่ต้องรออีก
   โทรศัพท์ไปเรื่อยๆ จนเสร็จธุระ
   รีบโทรศัพท์เพื่อให้คนอื่นใช้ต่อ
   ตะโกนบอกให้คนอื่นรอไป