วิชา.สังคมศึกษา ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่...6
เรื่อง .คุณค่าทางวัฒนธรรมในสังคมไทย . จำนวน ..10. ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นเครื่องมือขัดเกลาทางสังคม
   สถานภาพ
   เสรีภาพ
   ค่านิยม
   ความรับผิดชอบ

ข้อที่ 2)
สถานภาพของศักดิ์คือเป็นคนไทย เป็นสถานภาพประเภทใด
   สถานภาพที่เป็นตำแหน่งของบุคคลในสังคม
   สถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด
   สถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถ
   สถานภาพที่ได้มาโดยบทบาทหน้าที่

ข้อที่ 3)
สุรีย์พรนุ่งผ้าซิ่นตีนจกงดงาม เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น เขาแต่งกายตาม
   ภาคใต้
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคอีสาน

ข้อที่ 4)
การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สัมพันธ์กับข้อใด
   วิถีชาวบ้าน
   บรรทัดฐาน
   กฎหมาย
   วัฒนธรรม

ข้อที่ 5)
ข้อใดหมายถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม
   วิถีชีวิตไทย
   วิถีชีวิตชาวไร่
   วิถีชีวิตชนบท
   วิถีการดำเนินชีวิตในสังคม

ข้อที่ 6)
น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว แกงโฮะ แกงฮังเล เป็นอาหารภาคใด
   ภาคกลาง
   ภาคเหนือ
   ภาคใต้
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อที่ 7)
ค่านิยมของคนไทยในข้อใดที่ควรแก้ไข
   การเชื่อโชคลาง
   การเล่นการพนัน
   นิยมใช้ของต่างประเทศ
   ทุกข้อควรแก้ไข

ข้อที่ 8)
นิรันดร์ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคมจากสภาสังคมสงเคราะห์ ด้วยการเก็บกระเป๋า ได้ในรถแท็กซี่แล้วรีบประกาศหาเจ้าของ การกระทำของเขาจัดอยู่ในข้อใด
   ค่านิยมที่ควรปลูกฝัง
   ค่านิยมที่ควรแก้ไข
   บรรทัดฐานของสังคม
   ความเชื่อ

ข้อที่ 9)
กุลธิดาปรนนิบัติพ่อแม่ที่ชราด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่างดี ด้วยความกตัญญูกตเวที แสดงว่าเขาปฏิบัติตามข้อใด
   ความเชื่อ
   ค่านิยม
   จารีต
   กฎหมาย

ข้อที่ 10)
ข้อความใดเป็นความหมายของคำว่า "บรรทัดฐานทางสังคม"
   กฎเกณฑ์การปฏิบัติของคนในสังคม
   ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรใช้เป็นข้อบังคับให้คนปฏิบัติ
   ระเบียบแบบแผนที่สมาชิกในสังคมต้องยึดถือ
   เครื่องมือขัดเกลาหรือเครื่องมือจัดระเบียบทางสังคม