วิชา...สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่..6
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ จำนวน 10 ข้อ
โดย อำเภอสรรพยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เกิดจากการกระทำในข้อใด
   การกระทำทางธรรมชาติ
   การกระทำของมนุษย์
   ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
   การกระทำของภูมิอากาศ

ข้อที่ 2)
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้ประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร
   พัดพาไอน้ำและความชื้น ทำให้ฝนตก
   พัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง
   ลมพายุหมุนเขตร้อนทำให้ฝนตกหนัก
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 3)
ถ้าพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางน้อยกว่า 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรียกว่าอะไร
   พายุดีเปรสชัน
   พายุโซนร้อน
   พายุไต้ฝุ่น
   ลมสลาตัน

ข้อที่ 4)
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดคือข้อใด
   เกิดพายุเกย์ในภาคใต้
   เกิดน้ำท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2538
   เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
   เกิดไฟป่าในภาคเหนือ

ข้อที่ 5)
ปรากฏการณ์ใดที่มีผลทำให้คนที่อยู่คนละซีกโลก ต้องทำกิจกรรมตรงข้ามกัน
   กลางวันกลางคืน
   ข้างขึ้นข้างแรม
   ตะวันอ้อมข้าว
   น้ำขึ้นน้ำลง

ข้อที่ 6)
เหตุผลในข้อใดที่ต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย
   เพื่อเกิดความรักความภูมิใจในชาติ
   เพื่อช่วยกันรักษาและทำนุบำรุงชาติ
   เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และปรับตัวให้ดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
ปรากฏการณ์กลางวัน - กลางคืน เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด
   โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
   โลกหมุนรอบตัวเอง
   ดวงจันทร์หมุนรอบโลก
   โลกหมุนรอบดวงจันทร์

ข้อที่ 8)
ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้น เพราะสาเหตุใด
   แรงดึงดูดของดวงจันทร์
   แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์
   แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์
   แรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์

ข้อที่ 9)
การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด
   ฤดูกาล
   จันทรุปราคา
   ข้างขึ้นข้างแรม
   กลางวันกลางคืน

ข้อที่ 10)
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด
   ดวงจันทร์บังโลก
   โลกบังดวงจันทร์
   ดวงจันทร์บังแสงอาทิตย์
   ดวงอาทิตย์บังแสงดวงจันทร์