แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
ตัวชี้วัดที่ 5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ย่อความคืออะไร
   การนำประโยคสำคัญ ๆ ของเรื่องมาเรียงติดต่อกัน
   การจับใจความสำคัญของเรื่องแล้วเขียนด้วยสำนวนของผู้ย่อเอง
   การจับใจความสำคัญของเรื่องด้วยสำนวนของเจ้าของความเดิม
   คือรูปแบบการเขียนที่มีคำนำเป็นสาระสำคัญของข้อความ

ข้อที่ 2)
ข้อใดควรทำก่อนเป็นอันดับแรกในการเขียนย่อความ
   บันทึกใจความสำคัญ
   อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆ
   อ่านเรื่องอย่างละเอียด
   เขียนขึ้นต้นตามรูปแบบ

ข้อที่ 3)
การย่อความข้อใดควรทำก่อนในการจะเขียนโครงเรื่อง
   ค้นคว้าหาความรู้
   กำหนดหัวข้อที่จะเขียน
   กำหนดหัวข้อย่อยจากข้อมูล
   เขียนรายละเอียดคร่าว ๆ ของแต่ละหัวข้อ

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ถูกต้องในการย่อความ
   ใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
   ตัดข้อความที่ซ้ำซ้อนออก
   ใช้อักษรย่อเพื่อให้สั้นกระชับ
   ต้องใช้ถ้อยคำสำนวนของผู้ย่อ

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโครงเรื่องในการเขียนย่อความ
   เป็นการกำหนดความคิด
   ช่วยให้ความคิดเป็นระเบียบ
   เป็นการช่วยขยายความให้สมบูรณ์
   ช่วยลำดับความคิดและเรื่องราว

ข้อที่ 6)
ทักษะที่ใช้ก่อนลงมือย่อความคือข้อใด
   การพูด การฟัง
   การฟัง การอ่าน
   การอ่าน การเขียน
   การพูด การอ่าน

ข้อที่ 7)
การย่อความมักไม่ใช้ทักษะใด
   การพูด
   การฟัง
   การอ่าน
   การเขียน

ข้อที่ 8)
การย่อความเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับข้อใด
   ขยายความ
   พรรณนาความ
   เก็บใจความสำคัญ
   เรียบเรียงข้อความ

ข้อที่ 9)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   คำนำย่อบทประพันธ์ทุกประเภทเขียนเหมือนกันหมด
   ถ้าข้อความเดิมเป็นราชาศัพท์ก็ให้คงราชาศัพท์นั้นไว้
   ถ้าข้อความเดิมเป็นคำพูดก็ให้คงคำพูดนั้นไว้
   การย่อจะต้องมีคำนำหน้าเสมอ

ข้อที่ 10)
ข้อความใดนำมาใช้ในการย่อความได้เหมาะสมที่สุด
   กาบแก้วเป็นเพื่อนของเขา
   น้าซื้อหมู ๓ กก. เป็นเงิน ๒๒๔ บาท
   กระทงทองล่องเลื่อนดูเกลื่อนกลาด
   ฉันไม่ทราบว่าเขาจะฝากอะไรมาให้เธอ