แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1
ตัวชี้วัดที่ 2 เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร
   เซียงรุ้ง
   เซียงของ
   เซียงเมี่ยง
   เซียงดาว

ข้อที่ 2)
ผู้ใหญ่มักชอบเล่านิทานแบบใดให้ลูกหลานฟัง
   นิทานคติธรรม
   นิทานมุขตลก
   เทพนิยาย
   นิทานมหัศจรรย์

ข้อที่ 3)
" การสวดหนังสือหรือสวดด้าน " เป็นของภาคใด
   ภาคกลาง
   ภาคใต้
   ภาคเหนือ
   ภาคอีสาน

ข้อที่ 4)
ลักษณะเนื้อเรื่องโดยสรุปของนิทานพื้นบ้านมักเป็นอย่างไร
   ธรรมะย่อมชนะอธรรม
   พระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการ
   เทวดาช่วยให้ตัวเอกของเรื่องรอดพ้นภัยพิบัติ
   พระโพธิสัตว์เสวยชาติมาเพื่อบำเพ็ญบารมี

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
   เป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคำ เล่ากันด้วยปากสืบต่อกันมา
   มีลักษณะเป็นร้อยแก้ว
   มุ่งเสนอข้อเท็จจริง
   ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เล่า

ข้อที่ 6)
" เรื่องท้าวแสนปม " นักเรียนคิดว่าเป็นนิทานประเภทใด
   นิทานประจำถิ่น
   นิทานสอนใจ
   นิทานอธิบายเหตุ
   นิทานวีรบุรุษ

ข้อที่ 7)
" ค่าวซอ " เป็นการขับลำนิทานของภาคใด
   ภาคใต้
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคอีสาน

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของนิทานพื้นบ้าน
   มีมุขตลก
   สอนจริยธรรม
   เล่าตามความเชื่อ
   มีเนื้อเรื่องหลากหลาย

ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็ก
   นิทาน
   นิยาย
   ข่าว
   ภาพยนตร์

ข้อที่ 10)
นิทานจักรๆ วงศ์ๆ เป็นนิทานประเภทใด
   นิทานวีรบุรุษ
   นิทานประจำถิ่น
   นิทานสอนใจ
   นิทานมหัศจรรย์