วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การดำรงชีวิตและครอบครัว จำนวน 10 ข้อ
โดย นางประกาย ช้างคง โรงเรียน วัดโพธิ์งาม นางบังอรฉากไธสง โรงเรียนวัดหัวเด่น
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นการรักษาความสะอาดที่ถูกต้อง
   แดงกวาดและถูบ้านทุกวัน
   แดงกวาดและถูบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
   แดงกวาดและถูบ้านสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
   แดงกวาดและถูบ้านสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

ข้อที่ 2)
การทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของใคร
   ผู้ปกครอง
   พี่ ๆ ทุกคน
   คนรับใช้
   ทุก ๆ คนในบ้าน

ข้อที่ 3)
ห้องน้ำห้องส้วมต้องทำความสะอาดทุกวันเพราะเหตุใด
   เพื่อให้แขกมาขอใช้ห้องน้ำไม่ตำหนิว่าสกปรก
   เพื่อไม่ให้พื้นลื่นและมีกลิ่นเหม็น
   เพื่อให้เข้าห้องน้ำได้นานๆ
   เพื่อรักษาสภาพของพื้นห้องน้ำให้เงางามต่อไป

ข้อที่ 4)
การกวาดพื้นบ้านควรใช้ไม้กวาดชนิดใด
   ไม้กวาดก้านมะพร้าว
   ไม้ขนไก่
   ไม้กวาดดอกหญ้า
   ไม้กวาดหยากไย่

ข้อที่ 5)
การทำความสะอาดบ้านควรทำความสะอาดสิ่งใดก่อน
   เครื่องเรือน
   สัตว์
   เพดาน
   สิ่งของ

ข้อที่ 6)
ควรเก็บไม้กวาดดอกหญ้าไว้อย่างไร
   วางรวมไว้ที่พื้นมุมห้อง
   ทิ้งไว้ที่มุมห้องโดยยกปลายขึ้น
   วางไว้ที่พื้น
   ทิ้งไว้ที่มุมห้องโดยให้ปลายลง

ข้อที่ 7)
การกวาดบ้านที่ถูกต้องควรกวาดอย่างไร
   กวาดจากข้างนอกเข้าข้างใน
   กวาดไปทางเดียวกัน
   กวาดกลับไปกลับมา
   กวาดทวนลม

ข้อที่ 8)
สัตว์ที่นำมาเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินควรมีลักษณะอย่างไร
   สวยงาม
   ตัวโต
   ราคาแพง
   ใช้เป็นแรงงาน

ข้อที่ 9)
ปลาทองมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปใด
   อเมริกา
   แอฟริกา
   ยุโรป
   เอเชีย

ข้อที่ 10)
การบันทึกรายรับ-รายจ่ายปลูกฝังนิสัยใด
   ความอดทน
   ความรอบคอบ
   ความขยัน
   ความเอื้อเฟื้อ