วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี จำนวน 10 ข้อ
โดย นางประกาย ช้างคง โรงเรียน วัดโพธิ์งาม นางบังอรฉากไธสง โรงเรียนวัดหัวเด่น
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีต่อด้านสาธารณสุข
   ใช้คำนวณรายรับ-รายจ่าย
   ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
   ใช้ในการคิดค้นผลิตยารักษาโรค
   ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
   ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
   ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
   ทำให้เดินทางได้สะดวก
   ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้ง่าย

ข้อที่ 3)
โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
   ด้านการสื่อสาร
   ด้านธุรกิจพาณิชย์
   ด้านการศึกษา
   ด้านวงการบันเทิง

ข้อที่ 4)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
   สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
   เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล
   เทคโนโลยีทำให้เกิดข้อมูลและสารสนเทศ
   ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือหลักในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
   Super Computer
   Mainframe Computer
   Mini Computer
   Micro Computer

ข้อที่ 6)
ผู้ประกอบอาชีพจิตรกรต้องมีความรู้ในเรื่องใดต่อไปนี้
A. การใช้งานคอมพิวเตอร์ B. การใช้งานอุปกรณ์วาดเขียน
C. การล้างอัดภาพ D. ภาษาต่างประเทศ
E. แสง เงา F. สี

   A, C
   A, B, D
   B, E, F
   B, D

ข้อที่ 7)
ถ้าใช้หลักการเบื้องต้นในการแก้ปัญหาจะเกิดผลดีอย่างไร
   ผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ
   ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่ว
   ไม่ต้องใช้คนในการแก้ปัญหา
   พัฒนาสติปัญญา

ข้อที่ 8)
A ต้องการคิดค้นวิธีกำจัดรอยเปื้อนน้ำมันพืช จึงสืบค้นข้อมูลและทดลองทำจนสำเร็จ
จากสถานการณ์สิ่งใดเป็นกระบวนการ

   ความต้องการของ A
   วิธีการกำจัดรอยเปื้อนน้ำมันพืช
   วิธีการกำจัดรอยเปื้อนน้ำมันพืช
   การสืบค้นข้อมูลและการทดลองกำจัดรอยเปื้อน

ข้อที่ 9)
ถ้าต้องการสร้างเอกสารแนะนำวิธีการทำครีมขัดรองเท้าจากเปลือกมังคุดแจกเพื่อน นักเรียนจะเลือกใช้
   การพิมพ์รายงานเพื่อส่งครู-อาจารย์
   การส่งบัตรอวยพรปีใหม่ไปให้เพื่อนที่ต่างจังหวัด
   การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและสีผิวของตนเอง
   การระดมความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อคิดชิ้นงานที่สามารถประดิษฐ์ได้จากวัสดุในท้องถิ่น

ข้อที่ 10)
การสร้างแบบจำลองกระดาษในการประดิษฐ์กล่องไม้ใส่เครื่องประดับอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี
   การออกแบบ
   การลงมือสร้าง
   การรวบรวมข้อมูล
   การเลือกวิธีแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ