วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 10 ข้อ
โดย นายสมชาย บุญเมือง โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อมูลและสารสนเทศคือรูปแบบใด
   ตัวอักษร
   ตัวเลข
   สัญลักษณ์
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
   ข้อมูล ->การประมวลผล ->สารสนเทศ
   สารสนเทศ ->ข้อมูล ->การประมวลผล
   สารสนเทศ ->การประมวลผล ->ข้อมูล
   การประมวลผล ->ข้อมูล ->สารสนเทศ

ข้อที่ 3)
แหล่งข้อมูลใดต่างจากพวก
   การฟังเพลงจากวิทยุ
   การฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่างๆ
   การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
   การดูโทรทัศน์

ข้อที่ 4)
ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดมีผลต่อตัวนักเรียน
   ระบบการเรียนการสอนทางไกล
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   ระบบเฝ้าระวังภัยที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
   ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

ข้อที่ 5)
หน่วยใดที่ทำหน้าที่คล้ายสมองคน
   หน่วยส่งข้อมูล
   หน่วยรับข้อมูล
   หน่วยแสดงผล
   หน่วยประมวลผลกลาง

ข้อที่ 6)
ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
   ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียงที่สามารถนำไปใช้งานได้
   ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
   ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
   ผลลัพธ์ของการทำงาน

ข้อที่ 7)
ข้อใดไม่ใช่การประมวลผลข้อมูล
   ปิ๋มเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากสองที่
   ป้อมแจกแจงข้อมูลเรื่องประวัตินักเรียน
   แป๋วสรุปผลข้อมูลเรื่องวิชาที่นักเรียนชอบเรียน
   ปูสัมภาษณ์เพื่อนๆ เรื่องการเดินทางมาโรงเรียน

ข้อที่ 8)
นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
   ทำให้เรียนหนังสือได้สนุกยิ่งขึ้น
   ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น
   ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม
   ทำให้ทำการบ้านได้ง่าย

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ต
   ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
   ผลการเรียนตกต่ำลง
   ถูกลักพาตัวไป
   ทำให้รู้มากขึ้น

ข้อที่ 10)
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากการส่งจดหมายธรรมดาอย่างไร
   สามารถส่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้
   ต้องพิมพ์เนื้อความของจดหมาย
   มี e-mail address
   มี subject