วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (รหัส ง.16101) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง การอาชีพ จำนวน 10 ข้อ
โดย นายนครินทร์ สังข์ชัย โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การเลือกประกอบอาชีพ ควรเลือกจากสิ่งใด เพราะอะไร
   เลือกตามความสนใจ ความถนัด และความรอบรู้ เพราะผู้เลือกอาชีพจะรู้สึกสนุก และอยากทำจึงจะประสบความสำเร็จ
   เลือกตามเพื่อน เพราะเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จ แม้ตนเองจะไม่ค่อยถนัดในงานที่ทำก็ตาม
   เลือกตามแฟชั่นนิยม เพราะดูแล้วทันสมัย เก๋ไก๋ตลอดกาล
   เลือกตามที่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองชอบ เพราะอยากกตัญญู และตอบแทนพระคุณ

ข้อที่ 2)
ผู้ที่มีอาชีพขับรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องมีคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
   ใฝ่รู้
   ไม่ประมาท
   ขยัน
   อดทน

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่อาชีพอิสระ
   นักร้อง
   นักสืบ
   ตำรวจ
   ชาวสวน

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่อาชีพรับจ้าง
   แม่ค้า
   แพทย์
   ครู
   ภารโรง

ข้อที่ 5)
อาชีพพ่อค้า แม่ค้า ต้องมีคุณธรรมข้อใดมากที่สุด
   ความรอบคอบ
   ความเมตตา
   ความขยัน
   ความซื่อสัตย์

ข้อที่ 6)
มินต์ (ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง) มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ ควรประกอบอาชีพใด
   แม่ค้า
   วิศวกร
   พนักงานบัญชี
   ประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 7)
อาชีพที่ถูกเรียกว่าเป็น กระดูกสันหลังของชาติ คืออาชีพใด
   ชาวไร่
   ชาวนา
   ชาวสวน
   ชาวประมง

ข้อที่ 8)
A ต้องการสถานที่ใดใช้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน
   ห้างสรรพสินค้า
   ที่ทำการไปรษณีย์
   สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
   ธนาคาร

ข้อที่ 9)
ชาวประมงไม่จับปลาในฤดูวางไข่ จัดว่ามีคุณธรรมข้อใด
   มีความซื่อสัตย์สุจริต
   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
   มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ
   มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 10)
ถ้าประชาชนในประเทศ ประกอบอาชีพทุจริตมากๆ ประเทศชาติจะเป็นอย่างไร
   มีสภาพเศรษฐกิจดีขึ้น
   สังคมมีความวุ่นวาย เกิดความไม่สงบ
   ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศได้ดี
   พลเมืองจะมีความฉลาดมากขึ้น